Archiv pro rubriku: Obecní úřad

Praktické informace Obecního úřadu

Sazby za poskytování informací a služeb OÚ Vraňany

hodina práce                                 90,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 fotokopie, výtisk z tiskárny :                                                                                                                                       formát A4      jednostranně                 3,-                                                                                                       formát A4      oboustranně                  6,-                                                                                                       formát A3      jednostranně                 4,-                                                                                                       formát A3      oboustranně                  8,-                                                                                                       ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů.

Žádosti o informace

Obecní úřad Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany.

Žádosti lze podat ústně, písemně a i prostřednictvím telekomunikačních zařízení ( telefon, fax, e-mail).

Písemnou žádost o poskytnutí informace podává žadatel osobně do podatelny obecního úřadu nebo zašle poštou.

Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podání opravných prostředků není vydán.