Archiv rubriky: Aktuálně

Změna územního plánu č. 1 zkráceným postupem

Zastupitelstvo obce na svém zasedání , které se konalo 30.1.2020, schválilo žádost společnosti DECCI a.s. na pořízení změny ÚP Vraňany zkráceným postupem v souladu s § 55a stavebního zákona. Zastupitelstvo obce dále schválilo podání žádosti o pořízení změny č.1 ÚP Vraňany na MěÚ Mělník, odbor výstavby. Zastupitelstvo obce schválilo obsah návrhu změny č.1 ÚP Vraňany, prověření změny pozemku p.č. 528/12, 567/20, 399/35, 399/36, 399/37 a 528/5 vše v k.ú. Vraňany na funkční využití energetická infrastruktura a nerušící výroba a aktualizace zastavěného území, případně limitů v území. Určeným zastupitelem obce pro spolupráci při pořizování této změny ÚP byl zvolen Ing. Ondřej Mamula, MBA..

Žádost o stanoviska

Žádost o stanovisko

Příloha_Snímek z katastrální mapy

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Příloha_investiční záměr_změna ÚP_22012020_E.nest

Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje